Vårdsystemstudie

Vårdsystemstudiens datainsamling består av en fortlöpande kartläggning av den offentliga vården och omsorgen till personer som fyllt 65 år och är boende på Kungsholmen/Essingeöarna i Stockholm.

Syftet med datainsamlingen i vårdsystemdelen är att kontinuerligt följa de vård- och omsorgsinsatser, som den äldre befolkningen erhåller, såväl akuta som långvariga, samt att därvid också registrera olika faktorer, som har betydelse för tilldelningen av insatserna.

Insamlade data skall kunna användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Härutöver skall insamlad data också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg. En viktig aspekt är att kopplingen mellan befolknings- och vårdsystemdelen ger en möjlighet till jämförelse mellan dem som erhåller och dem som inte erhåller offentligfinansierad vård och omsorg.

Registreringen
Registreringen i vårdsystemdelen avser i princip alla förändringar i insatsen av långvarig vård och omsorg för de personer som bor inom det aktuella området och som är 65 år och äldre. Inom den kommunala äldreomsorgen innebär detta registrering vid varje nytt biståndsbeslut inkl upphörande av bistånd med undantag för dem som enbart beviljats trygghetslarm eller matdistribution. Uppgifterna insamlas månadsvis. För hemsjukvården är registreringen knuten till påbörjandet respektive avslutandet av långvariga insatser.

Till de data som erhålls vid registreringen av den långvariga vården och omsorgen förs sedan data på individnivå avseende dels akuta vårdinsatser i öppen och sluten vård, dels uppgifter avseende inkomster och vårdavgifter. Sammanföring av uppgifter från olika datakällor förutsätter de registrerade personernas samtycke (jfr nedan). Tillstånd till att genomföra undersökningen har erhållits från den forskningsetiska kommittén vid respektive universitet.

Vid registreringen i respektive område används ett undersökningsformulär, s k protokoll, som utarbetats i samarbete mellan de ingående delprojekten. Protokollen överensstämmer i allt väsentligt, vilket gör att det kommer att bli möjligt att genomföra olika jämförelser mellan äldrevården i de deltagande områdena.