Reflektionsutbildning

Äldrecentrum erbjuder reflektionsutbildningar till personal inom Äldreomsorgen. Den grundläggande tanken med kursen är att utveckla sin förmåga att reflektera över arbetet tillsammans med kollegor och att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet.

Genom regelbundna reflektionsmöten på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från deltagarnas upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. På detta sätt skapas tillfällen att tillsammans reflektera över sitt arbetssätt och se utvecklingsmöjligheter. Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande.

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om vilken betydelse reflektionsprocessen kan ha för att utveckla kompetens, arbetsmiljö och samarbete samt få redskap att reflektera på både individ- och gruppnivå samtidigt som deltagarna kommer att orientera sig om och praktiskt tillämpa olika modeller för reflektion.

Förutom kurstillfällena arbetar deltagarna med egna hemuppgifter i lokala arbetsgrupper där de kan pröva olika sätt att reflektera.

Innehållet i kursen är:

  • Skillnaden mellan att fundera och reflektera
  • Reflektionens innebörd
  • Bemötandefrågor inom äldreomsorgen
  • Kommunikation
  • Gruppen och grupprocesser 
  • Olika modeller för reflektion
  • Praktisk tillämpning av olika reflektionsmodeller
  • Tid för reflektion och utveckling – att skapa förutsättningar för arbetslaget
  • Hemuppgifter och praktiska övningar med lokal arbetsgrupp på hemmaplan

Kursen leds av Eva Norman, utredare på Äldrecentrum och Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 

Citat från utvärderingarna av de reflektionskurser som genomförts:

- Har fått inspiration och lite mer kunskap om att leda samtalsgrupper. Inser att det är oerhört viktigt att reflektera i grupp för att utvecklas. Är inspirerad att utöva reflektionsgrupper på min arbetsplats framöver.

- Jag upplever att jag har fått mycket konkreta modeller och metoder att ha reflektionsträffar kring, ser fram emot att få börja.

- Jag tycker att kursen har haft ett väl anpassat tempo med tanke på att de flesta ej hade några förkunskaper. Det har varit ett bra pedagogiskt upplägg där det har varit lätt att förstå det som har sagts.