Forskningscirklar

Äldrecentrum arrangerar forskningscirklar för olika yrkesgrupper, exempelvis biståndsbedömare, chefer och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. Cirklarna bygger på möten för diskussion och reflektion mellan yrkesverksamma, forskare och andra med erfarenhet av vård och omsorg. De grundläggande tankarna med forskningscirklar är att utgå från deltagarnas erfarenheter, kunskap och behov. Syftet är att vidga perspektiv och med hjälp av aktuell forskning bidra till utveckling av det fortsatta arbetet. Metoden bygger på att yrkesverksamma får möjlighet att tillsammans med personer som både har erfarenheter av att arbeta med äldreomsorg och med anknytning till forskning reflektera över aktuella och angelägna frågeställningar.

En FoU-cirkel består av sex till åtta deltagare samt två cirkelledare. Ledarnas uppgift är att problematisera, ställa frågor och reflektera över gruppens samlade kunskap, strukturera och hjälpa till i framtagande av ny kunskap. Deltagarna i forskningscirkeln väljer själva vilken frågeställning som de vill fördjupa sig i. De som har deltagit i FoU cirklar hitintills har främst varit biståndshandläggare.

Nya cirklar startas kontinuerligt.