Handledning

– Pedagogiskt stöd eller vägledning som ges i ett kompetenshöjande syfte

Handledning är en form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhåla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer. Handledning definieras av Svensk handledarförening som kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet och sig själv som personlig resurs.

Begreppet handledning är inte entydligt och används med olika betydelser med rötter i olika kunskapstraditioner som psykologi, pedagogik och organisationsteori. En skiljelinje är mellan individuell handledning och grupphandledning. Grupphandledning innebär i korthet att en yrkesgrupp träffas regelbundet med en utomstående handledare för samtal med utgångspunkt från vardagsarbetet. Handledning av yrkesgrupper syftar till att ta tillvara gruppens samlade kompetens och förmåga. Den är en väg till professionell utveckling där avsikten är att underlätta och öka förmågan att ge omsorgstagare en god vård och omsorg. Handledning är också förebyggande och god personalvård.

Handledning av yrkesarbetsgrupper har länge varit ett etablerat och självklart verktyg för kompetens- och verksamhetsutveckling inom angränsande områden, så som individ- och familjeomsorg, psykiatri, beroendevård samt hälso- och sjukvård, men inte varit så vanligt inom äldreomsorgen.

Medarbetare inom äldreomsorgen ställs dagligen inför etiska dilemman och svåra val. Att få professionell handledning gör att man kan få hjälp med att reda i problem och utveckla förmågan att möta krävande arbetsuppgifter och stärka professionen.

Eva Norman, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, är utbildad handledare och tillhandahåller såväl enskild handledning som handledning i grupp.