Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningens syfte

Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I artikel 8 ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- och familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd för personuppgifter, artikel 8. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater. På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Dessa grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter, såväl i det nu gällande dataskyddsdirektivet 95/46/EU – vilket har genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen – och i den nya dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen Äldrecentrum samlar in personuppgifter från länets och landets kommuner, Stockholms läns landsting, olika myndigheter och privata vårdföretagare via deras hemsidor. Syftet är att kunna bjuda in dig till olika slags aktiviteter så som utbildningar, seminarier, nätverk, konferenser och olika slags möten, eller för att ta kontakt med dig i en specifik fråga. Äldrecentrum använder även dina personuppgifter för administrativ hantering av Äldrecentrums olika aktiviteter som du deltar i.

Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra de uppdrag som åligger oss. Uppgifterna har Äldrecentrum för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot de verksamheter Äldrecentrum arbetar för. Dina personuppgifter kan finnas i olika listor för att Äldrecentrum ska kunna använda dem i arbetet. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part men endast om det finns skäl till det för det arbete som Äldrecentrum utför. Mottagare kan vara andra FoU verksamheter, kommuner i länet och landet, landstingen och andra myndigheter.

Personuppgifter lämnas aldrig ut i kommersiella syften. Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter med stöd av 61 e i GDPR.

Personuppgifter om dig som Äldrecentrum behandlar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och adress till ditt arbete. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt deltar i någon aktivitet som Äldrecentrum anordnar, till exempel projekt, nätverk, utbildningar, seminarier, konferenser eller olika slags möten. Uppgifterna för den aktuella aktiviteten sparas som längst 6 månader efter avslut.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Äldrecentrum.

Du har rätt att få besked om personuppgifterna om dig som Äldrecentrum behandlar. Du kan också begära att dina personuppgifter hos Äldrecentrum raderas.

Om du har lämnat samtycke till att Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Äldrecentrums dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Äldrecentrums direktör Chatrin Engbo 

info@aldrecentrum.se

08 - 6905810