Ledning & styrelse

Stiftelsen Äldrecentrums arbete leds av en politisk tillsatt styrelse som i budget lägger fast verksamhetens inriktning för det kommande året. Styrelsen följer verksamheten genom halvårsvisa redovisningar av pågående projekt, och genom kvartalsrapporter om den ekonomiska utvecklingen.

Utredningar och kunskapssammanställningar prioriteras i samråd med Äldrecentrums FoU-råd, där huvudmännen och de två största pensionärsorganisationerna är representerade.

Äldrecentrum har ett nära samarbete med Stockholms stad genom Äldreförvaltningen och Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Och även med Medicinskt kunskapscentrum på landstingskontoret och Karolinska Folkhälsoakademin (f.d. Centrum för folkhälsa) och Centrum för allmänmedicin (CeFAM).