Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet.

Uppdraget är att öka kunskapen om äldre personers levnadsvillkor, hälsa och ohälsa, vård och omsorgsbehov. Äldrecentrum gör analyser och tar fram beslutsunderlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov och samhällets förmåga att möta dessa.

En annan viktig del i Äldrecentrums uppdrag är att skapa förutsättningar för att kunskap ska bli använd. Det görs genom forskningscirklar, nätverk och utbildningar för chefer och personal inom vård och omsorg.

På Äldrecentrum arbetar forskare inom medicin, psykologi, sociologi och socialt arbete och utredare samt utvecklingsledare med lång erfarenhet inom äldreområdet. Äldrecentrum har också ett nära samarbete med Karolinska institutet (KI) och Stockholms universitet (SU).

Sedan starten 1986 har Äldrecentrum arbetat med uppdrag från huvudmännen (Stockholms stad och Stockholms läns Landsting), Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Äldrecentrum leds av en styrelse som utses av landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige i Stockholms stad samt vård- och omsorgsberedningen i Kommunförbundet Stockholms län. Det finns även ett FoU-råd med chefstjänstemän från huvudmännen och representanter från  Pensionärernas riksorganisation PRO och SPF Seniorerna.

SNAC 
Äldrecentrum svarar för en del av den nationella longitudinella forskningsstudien SNAC (Swedish National Study on Ageing and Care). SNAC ska ge ökade kunskaper om åldrandet, hälsoutvecklingen och ge bättre underlag för utveck­lingen av såväl förebyggande insatser som av äldrevård och äldreomsorg.

Projekt för arbetsplatslärande och språkutveckling inom äldreomsorgen
Äldrecentrum har svarat för flera stora projekt vars syfte är att stärka arbetsplatslärandet och arbetsplatsen som lärande. APU-projektet (Arbetet platsen för utveckling), SpråkSam och ArbetSam är tidigare exempel på stora satsningar. Det sistnämnda projektet drevs tillsammans med Lidingö stad som projektägare. ArbetSam byggde vidare på erfarenheterna och utvärderingarna av de tidigare projekten. Projektet syftade till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att kompetensen på hela arbetsplatsen stärks förbättras kvaliteten i omsorgen men också det individuella lärandet. Resultat och erfarenheter inom ArbetSam har spridits till flera EU-länder genom projektet TDAR, Transfer and Development of ArbetSam Results. 

Tidskriften Äldre i Centrum
Äldrecentrum ger ut tidskriften Äldre i Centrum som är en nationell tidskrift för information om aktuell äldreforskning. Äldre i Centrum ska fungera som en bro mellan forskning och allmänhet.

Äldreforskningens hus
Äldrecentrum ingår i Äldreforskningens hus, som även omfattar Aging Research Center (ARC) vars huvudmän är Karolinska institutet och Stockholms universitet och Stiftelsen Svenskt Demenscentrum. Äldreforskningens hus fungerar som plattform för nära samarbete kring frågor om äldre och åldrande.

Äldrecentrums vision:

”Genom kunskap och oberoende ska Äldrecentrum vara den ledande FoU-verksamheten inom äldreområdet”

Besöksadress:
Gävlegatan 16
13 30 Stockholm
Tfn: 08-690 58 00
​E-post: info@aldrecentrum.se
Organisationsnummer: 802012-0948